GRAU PEDAGOGÍA


Activitat: Administració Pública

Municipi: VILADECANS

Horari: MATINS

Durada / Termini: D'ACORD AMB LES CONVENI DE PRÀCTIQUES

Requisits: Estudiant de grau de ciències ambientals.

Tasques: Preparar les fitxes de les plantes exòtiques de Viladecans. Seguiment de la població de tortugues del Remolar-Filipines.

Observacions: Les pràctiques es realitzaran durnat els mesos de juny a setembre.

Termini de presentació d'ofertes: Fins el dia 12.05.2016

Data publicació: 05/05/2016

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Unitat Parc i Jardins

Municipi: Viladecans

Horari: 8 a 15 hores

Durada / Termini: 2 mesos

Requisits: Estudiant d'enginyeria tècnica agrícola especialitat paisatge i jardineria.

Tasques: Actualitzar inventari d'arbrat tant gràfic com de base de dades i d'altres tasques de suport al tècnic de la unitat.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes: 21-04-2016

Data publicació: 21/04/2016

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Gestió econòmica i intervenció

Municipi: Viladecans

Horari: Matins

Durada / Termini: D'acord amb el conveni de cooperació educativa

Requisits: Estudiant del Grau d'Economia o ADE

Tasques: Donar suport en les tasques de: elaboració informació pel tràmit del cost efectiu dels serveis, liquidació exercici 2015, compte patrimoni, compta general.

Observacions: Es valorarà el domini d'excel, comptabilitat i de l'administració pública

Termini de presentació d'ofertes: Fins el 24.03.2016

Data publicació: 10/03/2016

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Serveis Socials

Municipi: VILADECANS

Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30

Durada / Termini: D'acord amb el conveni de cooperació educativa

Requisits:

Tasques: Participar en el desenvolupament del Projecte del Centre Materno Infantil del municipi fent el seguiment de nens/es en risc social i en l'atenció familiar.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes: Fins el proper 13.03.2016

Data publicació: 02/03/2016

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Creació i difusió de continguts online

Municipi: Viladecans

Horari: Principalment en horari de matí

Durada / Termini: Segons conveni de cooperació educativa

Requisits: Estudiants del Grau de Periodisme o Comunicació Audiovisual.

Tasques: Col.laborar en la creació de continguts online per als diferents canals de comunicació municipals i funcions de comunity manager a les xarxes socials corporatives (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube i Lindendln). Cobertura informativa d'esdeveniments d'interès. Elaboració i publicació de notícies en vídeo i/o text en webs corporatives i xarxes socials. Elaboració i publicació de continguts per a les diferents seccions de Viladecans.cat i altres webs municipals. Difusió d'activitats i continguts d'interès a les xarxes socials corporatives. Suport a la unitat de Comunicació Publicitària per donar difusió de les campanyes corporatives a la web i a les xarxes socials.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes: Fins el 10.03.2016

Data publicació: 24/02/2016

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Prevenció de riscos laborals

Municipi: Viladecans

Horari: De 9 a 14 hores

Durada / Termini: D'acord amb el nombre d'hores establertes al conveni de col.laboració

Requisits: Cursant estudis de Cicle Formatiu Grau Superior Prevenció Riscos Laborals

Tasques: Durant l'estada l'alumne col.laborarà amb el Tècnic de Prevenció en: Avaluacions de risc dels centres de treball. Planificació de l'activitat preventiva Informació i formació dels treballadors Estudis estadístics de sinistralitat Participació en la implantació dels Plans d'emergència dels centres de treball Altres aspectes preventius.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Data publicació: 02/02/2016

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Arxiu Municipal

Municipi: VILADECANS

Horari: De 9 a 14 hores amb possibilitat d'ampliar l'horari durant la tarda.

Durada / Termini: D'acord amb el nombre d'hores del conveni de col.laboració. Inici: durant el mes de febrer.

Requisits: Estar cursant el grau d'Informació i Comunicació

Tasques: Col.laborar i dornar suport en els projectes que es porten a terme des de l'Arxiu Municipal tant en el seu disseny i elaboració e continguts per l'espai web de l'arxiu Municipal.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes: Fins el proper 8 de febrer de 2016

Data publicació: 29/01/2016

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Departament Espais naturals

Municipi: Viladecans

Horari: Flexibilitat d'horari, amb un mínim de 4 hores de pràctiques diàries, durant el període acordat.

Durada / Termini: D'acord amb el nombre d'hores fixades al conveni i amb el nombre d'hores de pràctiques diàries.

Requisits: Estudiants de Master/Postgrau de les especialistats de Geografia, Biologia, Ambientals.

Tasques: Actualització dels indicadors ambientals i càlcul dels serveis ecosistèmics del municipi Seguiment de les actuacions de restauració del medi natural a Viladecans Seguiment de la biodiversitat urbana a Viladecans

Observacions: Durant el 2016, es podran acollir 2 estudiants.

Termini de presentació d'ofertes: 31/12/2016

Data publicació: 21/12/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Pràctiques corresponents alCFGS Obres, Edificació o Urbanisme

Municipi: VILADECANS

Horari: Matins: de 9 a 13 hores

Durada / Termini: D'acord amb el nombre de pràctiques establert al conveni

Requisits: Estudiants del CFGS obres, edificació o urbanisme. En funció de la demanda s'organitzarà el calendari dels estudiants que es seleccionin.

Tasques: Donar suport en delineació, petits projectes, confecció d'inventaris, actualització cartografia, redacció d'amidaments i pressupostos...

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes: 31/01/2016

Data publicació: 21/12/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Tasques administratives

Municipi: Viladecans

Horari: Matí de 9h a 14 h.

Durada / Termini: a definir

Requisits:

Tasques: - Recepció d'empresa - Atenció Telefònica - Tasques administratives

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Data publicació: 17/11/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: SERVEIS

Municipi: Viladecanas

Horari: de 9:30 a 13:00

Durada / Termini:

Requisits: Ofimàtica, coneixements d'arxiu i atenció al públic

Tasques: Feines pròpies d'auxiliar administratiu a un despaxt. Arxiu, entrada de dades en programes de gestió, atenció telefònica i personal,

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Data publicació: 18/03/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Comptabilitat

Municipi: Viladecans

Horari: Matins

Durada / Termini: Les hores de pràctiques que estableixi el conveni

Requisits: Estudiants dels graus d'Economia, ADE, Empresarials, CFGS Administració i Finances. Coneixements de comptabilitat i de l'administració pública i domini d'excel. Estudiants dels graus d'Economia, ADE, Empresarials, CFGS Administració i Finances. Coneixements de comptabilitat i de l'administració pública i domini d'excel.

Tasques: Les pràctiques consistiran en donar suport en l'elaboració de la informació necessària per dur a terme el tràmit del cost efectiu dels serveis, liquidació pressupost exercici 2014, elaboració del compte patrimonial i en l'adapatació a la nova instrucció de comptabilitat.

Observacions: Les pràctiques no seran retribuides. Places ofertades: 1 Finalitzada la selecció s'informarà per correu electrònica, a les persones interessades, que no han estat seleccionades. Les pràctiques no seran retribuides. Places ofertades: 1 Finalitzada la selecció s'informarà per correu electrònica, a les persones interessades, que no han estat seleccionades.

Termini de presentació d'ofertes: 9 de març de 2015

Data publicació: 02/03/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Actualització i adquisició de dades (BBDD)

Municipi: Viladecans

Horari: 9 a 13 hores

Durada / Termini: Segons itinerari educatiu

Requisits: Persona activa amb coneixement de les xarxes socials i àgil en l'us de les TIC. Amb ganes d'aprendre i facilitat per relacionar-se, responsable i serè.

Tasques: Recerca, adquisició i creació de llistats de dades en excel i altres formats.

Observacions: Es pot acordar un horari més adequat a les seves necessitats educatives.

Termini de presentació d'ofertes: Sense termini estimat

Data publicació: 18/02/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Fab. mobiliari metàl•lic de disseny

Municipi: Viladecans

Horari: Mitja jornada (9.30 a 12.30 o 13.30h)

Durada / Termini:

Requisits: Estudiant que estigui interessat en pràctiques administratives amb coneixements rama administrativa/empresarial /comercial

Tasques: Tasques generals de suport al departament de administració (arxiu, preparació i registre factures proveïdors, tasques puntuals, etc.)

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Data publicació: 09/02/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Aseguramiento de la calidad y automatización de pruebas funcionales.

Municipi: Viladecans

Horari: 9:00 - 18:00

Durada / Termini: A convenir

Requisits: Requisitos mínimos: - Ciclo Formativo Superior - Informática terminado - Nivel de inglés alto (Nivel de negociación) Requisitos deseados: - Licenciado universitario - Experiencia demostrable en la definición de pruebas de aceptación, su programación y validación. - Conocimiento de herramientas de Software Testing. - Experiencia en automatización BDD - Conocimientos de PHP, HTML5, Javascript - Conocimientos de administración de sistemas - Experiencia en pruebas de rendimiento - Experiencia en pruebas de seguridad - Experiencia en la ejecución de pruebas de caja blanca/gris (white-box/grey-box testing) Requisitos mínimos: - Ciclo Formativo Superior - Informática terminado - Nivel de inglés alto (Nivel de negociación) Requisitos deseados: - Licenciado universitario - Experiencia demostrable en la definición de pruebas de aceptación, su programación y validación. - Conocimiento de herramientas de Software Testing. - Experiencia en automatización BDD - Conocimientos de PHP, HTML5, Javascript - Conocimientos de administración de sistemas - Experiencia en pruebas de rendimiento - Experiencia en pruebas de seguridad - Experiencia en la ejecución de pruebas de caja blanca/gris (white-box/grey-box testing)

Tasques: Proporcionamos servicios de consultoría de calidad y desarrollo de software, mejorando el proceso de desarrollo de nuestros clientes. Somos expertos en las últimas tecnologías de automatización, pruebas de rendimiento y desarrollo de software, empleando metodologías ágiles y ofreciendo una atención personalizada a través de nuestros equipos en Santander y Barcelona. Buscamos un técnico informático, con inquietudes profesionales en el ámbito de la mejora de la calidad y principalmente desde el punto de vista de la automatización. Has de tener ganas de aprender nuevas tecnologías, gustarte la programación y sentirte cómodo utilizando el terminal. Los proyectos pueden ser internos o pertenecer a uno de nuestros clientes. Proporcionamos servicios de consultoría de calidad y desarrollo de software, mejorando el proceso de desarrollo de nuestros clientes. Somos expertos en las últimas tecnologías de automatización, pruebas de rendimiento y desarrollo de software, empleando metodologías ágiles y ofreciendo una atención personalizada a través de nuestros equipos en Santander y Barcelona. Buscamos un técnico informático, con inquietudes profesionales en el ámbito de la mejora de la calidad y principalmente desde el punto de vista de la automatización. Has de tener ganas de aprender nuevas tecnologías, gustarte la programación y sentirte cómodo utilizando el terminal. Los proyectos pueden ser internos o pertenecer a uno de nuestros clientes.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes: 1 de marzo de 2015

Data publicació: 30/01/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Hosteleria

Municipi: Viladecans

Horari: De 08h a 12h o de 19h a 23h

Durada / Termini:

Requisits: Buena presencia cara al público, conocimientos básicos de inglés. Estudios de Grado Medio mínimo.

Tasques: Atención al público, atención telefónica, check in / check out y demás tareas propias de la recepción de un hotel.

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Data publicació: 02/02/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari

Activitat: Hotel

Municipi: Viladecans

Horari: A convenir

Durada / Termini: de 2 a 6 meses

Requisits: Estudios en Hosteleria Conocimientos Ingles y/o Francés Estudios en Hosteleria Conocimientos Ingles y/o Francés

Tasques: Acogida y Atención al cliente Sevicio de Desayuno y Restaurante Control de Desayunos y Comandas Restauración Facturación Limpiezas diarias Inventario Mensual Acogida y Atención al cliente Sevicio de Desayuno y Restaurante Control de Desayunos y Comandas Restauración Facturación Limpiezas diarias Inventario Mensual

Observacions: Formación en los Servicios de Desayuno y Restauración Los meses abiertos a las prácticas son de Mayo a Octubre Formación en los Servicios de Desayuno y Restauración Los meses abiertos a las prácticas son de Mayo a Octubre

Termini de presentació d'ofertes: 30/04/2015

Data publicació: 28/01/2015

Cal donar-se d'alta com 'Estudiant en pràctiques' per poder inscriure's en l'oferta.

Anar a la zona de l'usuari